Adviesraad

Aan de Ds. G. Voetiusschool te Katwijk is een Adviesraad verbonden. De Adviesraad is gekozen door ouders en personeelsleden van de school. De Adviesraad is een schakel tussen bestuur, ouders en onderwijzend personeel. De Adviesraad is voor versterking van de onderlinge communicatie en het formele overleg over alle aangelegenheden in en rond de school die van belang zijn voor bestuur, directie, ouders, leerlingen en personeelsleden. De visie van de Adviesraad luidt als volgt: De Adviesraad is een verlengstuk van het bestuur en draagt bestuursbesluiten uit naar ouders en personeelsleden toe. De Adviesraad krijgt alle bestuursstukken ter inzage en brengt, indien nodig, advies uit. Verplichte onderwerpen voor de Adviesraad zijn o.a. schoolplan en schoolgids.

De Adviesraad belegt minimaal 6 vergaderingen in een cursusjaar. De vergaderingen van de Adviesraad zijn openbaar. De aankondiging van de vergadering hangt twee weken van te voren op het mededelingenbord in school. Eventuele onderwerpen voor een vergadering kunnen opgegeven worden bij de eerste secretaris. De voorzitter bepaalt daaruit de onderwerpen die op een vergadering besproken worden. De notulen van de Adviesvergaderingen kunnen bij de eerste secretaris opgevraagd worden.

 

Leden Adviesraad

Personeelsgeleding               

Mw. A. van Aalst                          1e secretaris                                                        

Dhr. P. van Duijn                           2e secretaris

                                              

Oudergeleding                      

Mw. A. Barnhoorn                         Voorzitter

Dhr. A.P. van der Plas                   Plaatsvervangend voorzitter