Sociaal veiligheidsplan

Doelstelling veiligheidsplan

Het sociaal veiligheidsplan beschrijft ons beleid voor een veilige school voor onze leerlingen. Alle betrokkenen bij onze school (schoolleiding, leerkrachten, adviesraden) blijven op deze wijze erop gericht om structureel en systematisch aandacht te schenken aan een veilige omgeving en veilig gedrag voor onze leerlingen. Het betreft een samenhangende set van maatregelen zowel gericht op preventie als op het afhandelen van incidenten, ingebed in het pedagogisch beleid van onze school.
 
Dit sociaal veiligheidsplan heeft de volgende vier doelen:
 • Beschrijving van de visie op sociale veiligheid en daaruit voortvloeiende uitgangspunten;
 • Verwijzing naar onderliggende documenten waarin aspecten van sociale veiligheid nader omschreven en uitgewerkt zijn;
 • Realisering van het sociaal veiligheidsbeleid tijdens de komende jaren;
 • Verantwoording (intern en extern) over het sociaal veiligheidsbeleid in de school door middel van de uitwerking op welke wijze er binnen de school wordt gemonitord.
 

Visie

Het werken aan de vier beschreven doelen van sociale veiligheid geven wij als school vorm vanuit onze Bijbelse identiteit. Dit betekent dat de Bijbel ons Kompas is dat richting geeft voor ons denken en handelen rondom sociale veiligheid. De Bijbel is ons Kompas, omdat het in de eerste plaats leert wie wij, mensen, zijn: zondige en onvolmaakte schepselen. Dit gegeven is belangrijk, omdat sociale veiligheid daarmee de veiligheid van zondige en onvolmaakte schepselen betreft. In de tweede plaats beschrijft de Bijbel onze verantwoordelijkheid ten opzichte van God, ten opzichte van elkaar en ten opzichte van onszelf. Deze verantwoordelijkheden concretiseren wat sociale veiligheid is en hoe dit kan worden bevorderd. Beide aspecten, namelijk ons mensbeeld en onze verantwoordelijkheden, zijn daarmee dusdanig van belang, dat deze hieronder nader worden uitgewerkt.
 

Verantwoordelijkheden

Op onze school is J. Berghout en M. Stout als sociale veiligheidscoördinator aangesteld.
Deze coördinatoren coördineren het beleid in het kader van het voorkómen en tegengaan van pesten op onze school. Vanuit de opgebouwde kennis op het gebied van pesten zijn de coördinatoren klankbord voor leerkrachten op het gebied van de structurele aanpak van pesten. Deze coördinatoren zijn ook het aanspreekpunt voor leerlingen en ouders in het kader van pesten.
 

Monitoren

Het monitoren van de sociale veiligheid gebeurt met behulp van een aantal instrumenten:
 • In de kleuterbouw gebruiken we Kijk als leidraad voor onze observaties.
 • Ieder schooljaar vullen de kinderen drie vragenlijsten in de betrekking hebben op veiligheidsbeleving, sociale vaardigheden en leer- en leefklimaat.
 • De leerkrachten vullen jaarlijks twee vragenlijsten in die betrekking hebben op Betrokkenheid en Welbevinden.
 • Jaarlijks ZIEN screeningslijsten leerkrachten.
 • Jaarlijks ZIEN leerlingvragenlijst waarin o.a. aandacht besteed wordt aan Pestgedrag en Pestbeleving.
 • Tweejaarlijkse Risico-inventarisatie en Evaluatie (RI&E) van de Arbomeester
 • Notities in ParnasSys. In de categorieën Gedrag en Naar de directie gestuurd worden incidenten beschreven en bijgehouden.